مركز كامپیوتر و انفورماتیك

مركز كامپیوتر و انفورماتیك دانشگاه ازسال 1387 با هدف یكپارچه سازی فعالیت‏های رایانه‏ای در دانشگاه، تأسیس شد. این مركز عهده دار مطالعه، طراحی، استقرار و پشتیبانی تمامی عملیات نرم‏ افزاری، سخت‏ افزاری و شبكه‏ای دانشگاه است.

  سرفصل های خدمات قسمت انفورماتیک:

مدیریت مركز:

خانم مهندس عفیفه فریدونی  مسئول انفورماتیک دانشگاه صنعتی قم می باشند.

کارشناسان مرکز انفورماتیک:

جناب آقای مهندس طاهری نیا و جناب آقای حسن علی حق دوست کارشناسان قسمت انفور ماتیک می باشند.